Informații asigurați

Extras din Legea nr. 95 / 2006

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. 
Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:

 1. pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate; 
 2. lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a); 
 3. criteriile și standardele calității pachetului de servicii; 
 4. alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului; 
 5. tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop; 
 6. internarea și externarea bolnavilor; 
 7. măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare; 
 8. condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional; 
 9. prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale; 
 10. modul de informare a asiguraților; 
 11. coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și pana la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006. 

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru; 
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate; 
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia; 
  d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii; 
 4. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru; 
 5. să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
 6. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
 7. să beneficieze de servicii medicale de urgență; 
 8. să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică; 
 9. să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare; 
 10. să beneficieze de dispozitive medicale; 
 11. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 
 12. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul; 
 13. să aiba dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale; 
 14. să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților 

pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie; 
 2. să anunțe medicul de familie ori de cteâ ori apar modificări în starea lor de sănătate; 
 3. să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru; 
 4. să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați; 
 5. să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului; 
 6. să aibă o conduita civilizată față de personalul medico-sanitar; 
 7. să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru; 
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevazute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

Din Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003:

CAP. 4
Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

ART. 21

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

ART. 22

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

ART. 23

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

ART. 24

Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25

(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;1 consultaţie
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronicemaximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronicemaximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliativemaxim 6 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.1 consultaţie
Denumire serviciu medicalNumăr puncte Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1c2c3c4=c2*c3c5=c4+c4*20%
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)16.204.572.987.48
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)17.254.577.62593.15
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 32.404.5145.8174.96
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale 10.804.548.658.32
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale 11.504.551.7562.1
Consultaţia de planificare familială 10.804.548.6x
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 21.604.597.2116.64
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 14.404.564.877.76
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 21.604.597.2116.64
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 14.404.564.877.76
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani21.604.597.2116.64
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani 23.604.5106.2127.44
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12.804.557.669.12
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani 13.504.560.7572.9
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani 16.404.573.888.56
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani 16.404.573.888.56
Consultaţia pentru îngrijiri paliative21.604.597.2x
Serviciile de sănătate conexe actului medical
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medicalNumăr puncte Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1c2c3c4=c2*c3
a) Neurologie şi neurologie pediatrică:
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:x
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 30 puncte/şedinţă4.5135
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 30 puncte/şedinţă4.5135
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 30 puncte/şedinţă4.5135
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; 30 puncte/şedinţă4.5135
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi:x
a3.1) kinetoterapie individuală; 20 puncte/şedinţă4.5135
a3.2) kinetoterapie de grup; 10 puncte/şedinţă4.5135
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate. 10 puncte/şedinţă4.5135
b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:x
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă4.5135
b1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped 30 puncte/şedinţă4.5135
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 30 puncte/şedinţă4.5135
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:x
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă4.5135
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti 30 puncte/şedinţă4.5135
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist30 puncte/şedinţă4.5135
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) 30 puncte/şedinţă4.5135
c1.5) psihoterapie pentru copii/adult;
Notă: pentru copii, se decontează numai pentru alte afecțiuni decât TSA.
30 puncte/şedinţă4.5135
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped30 puncte/şedinţă4.5135
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist:x
c3.1) kinetoterapie individuală 20 puncte4.5135
c3.2) kinetoterapie de grup 10 puncte4.5135
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate 10 puncte4.5135
d) Reumatologie:
d1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii cu afecțiuni reumatice: x
d1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte4.5135
d1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte4.5135
d2) Servicii furnizate de fizioterapeut:x
d2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte4.5135
d2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte4.5135
d2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 10 puncte4.5135
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică
Servicii furnizate de fizioterapeut:x
e1) kinetoterapie individuală 20 puncte4.5135
e2) kinetoterapie de grup 10 puncte4.5135
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate 10 puncte4.5135
f) Oncologie medicală
f1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice: x
f1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte4.5135
f1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte4.5135
f2) Servicii furnizate de fizioterapeut: masajul limfedemului20 puncte4.5135
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat:
g1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
g2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice:
h1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
h2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă
i1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
i2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
j) Oncologie și hematologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice
j1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
j2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
k1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
k1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
k2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut:
k2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/şedinţă4.5135
k2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/şedinţă4.5135
k2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 10 puncte/şedinţă4.5135
l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
l1)Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
l1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
l1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
l2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut:
l2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/şedinţă4.5135
l2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/şedinţă4.5135
l2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 10 puncte/şedinţă4.5135
m) Medicină fizică și de reabilitare
m 1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
m 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
m 1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
m 2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped
m 2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped30 puncte/şedinţă4.5135
m 2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 30 puncte/şedinţă4.5135
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut:
m 3.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/şedinţă4.5135
m 3.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/şedinţă4.5135
m 3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 10 puncte/şedinţă4.5135
m 3.4) masajul limfedemului20 puncte/ședință4.5135
n) Îngrijiri paliative
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
n 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/ședință4.5135
n 1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință4.5135
n 1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință4.5135
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;30 puncte/ședință4.5135
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
n3.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/ședință4.5135
n3.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/ședință4.5135
n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate 10 puncte/ședință4.5135
n3.4) masajul limfedemului20 puncte/ședință4.5135
o) Genetică medicală:
Serviciile pentru copii cu afecţiuni genetice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
o1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
o2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
p) Radioterapie:
Serviciile pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
p1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
p2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
q) Cardiologie pediatrică:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
q1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
q2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
r) Chirurgie cardiovasculară:
Servicii pentru copii cu malformații congenitale ale sistemului circulator sau cu afecțiuni dobândite cu rezolvare chirurgicală cardiovasculară (spre exemplu: endocardite, traumatisme cardiovasculare, etc), furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
r1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
r2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
s) Chirurgie orală și maxilo-facială:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică – consiliere psihologică clinică pentru copii30 puncte/ ședință4.5135
s1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
s2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
ș) chirurgie pediatrică:
ș1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică:
– Abuz (fizic, emoțional, sexual),
– Traumatisme; Heteroagresiuni și Autoagresiuni corporale (tentative suicid),
– Afecțiuni cronice:
– Oncologice,
– Urinare: – Extrofie de cloaca, extrofie de vezică,
– Stome urinare,
– Malformații genitale – Hipospadias,
– Epispadias,
– Tulburări de diferențiere sexuală,
– Digestive: – Boli inflamatorii intestinale,
– Stome digestive,
– Sindrom intestin scurt,
– Boli hepato-bilio-pancreatice – Atrezie de căi biliare,
– Dilatații congenitale de căi biliare,
– Pancreatite,
– Transplant renal,
– Transplant hepatic,
– Afecțini chirurgicale acute,
– Dificultăți de alimentație (ex. Reflux gastroesofagian)
– Tulburări de continență urinară și fecală,
– Malformații cranio-faciale – Despicătura de buză și/sau palat ,
– Malformații congenitale oracice, abdominale, genito-urinare,
– Pacienții cu organ pereche unic (testicul unic, ovar unic, rinichi unic etc).
ș1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
ș1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
ș2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
ș2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/ședință4.5135
ș2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/ședință4.5135
ș2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate 10 puncte/ședință4.5135
t) Endocrinologie:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică:
– Tulburări de dezvoltare sexuală,
– Pubertate precoce,
– Disfuncții tiroidiene,
– Deficiențe staturale,
– Obezitate,
– Tumori ale glandelor endocrine,
– Insuficiență hipofizară.
t1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
t2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
ț) Gastroenterologie pediatrică:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică:
– Boala inflamatorie intestinală,
– Boala celiacă,
– Sindromul intestinului scurt/Insuficienșă intestinală,
– Alergii alimentare,
– Hepatopatii cronice,
– Post transplant hepatic,
– Boala de reflux gatsroesofagian cu/fără esofagită,
– Gastrită cronică,
– Esofagită, gastroenteropatia eozinofilică,
– Tulburări gastrointestinale funcționale sugar/copil mic,
– Tulburări gastrointestinale funcționale copil/adolescent,
– Malformații congenitale digestive,
– Tulburări de alimentație,
– Purtătorii de stome.
ț1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
ț2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
u) Pediatrie:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
u1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
u2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
v) pneumologie pediatrică:
v1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
v1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă4.5135
v1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă4.5135
v2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
v2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/ședință4.5135
v2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/ședință4.5135
v2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate 10 puncte/ședință4.5135


Servicii diagnostice şi terapeutice
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE – Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt.Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapiiSpecialităţi clinice care pot efectua serviciul respectivPunctaj Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1c2c3c4c5=c3*c4c6=c5+c5*20%
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 punctexxxxx
1biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopiaoftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie104.54554
2biometrie oftalmologie104.54554
3explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) oftalmologie104.54554
4recoltare pentru test Babeş-Papanicolau obstetrică-ginecologie104.54554
5EKG standard cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică și de reabilitare, genetică medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, reumatologie, endocrinologie, pediatrie104.54554
6peak-flowmetrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, medicină fizică și de reabilitare, pediatrie104.54554
7spirometrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie, medicină fizică și de reabilitare, pneumologie pediatrică104.54554
8teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv control pozitiv şi negativ) alergologie şi imunologie clinică, dermatovenerologie104.54554
9teste de provocare nazală, oculară, bronşică alergologie şi imunologie clinică, pneumologie104.54554
10teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) alergologie şi imunologie clinică, dermatovenerologie104.54554
11test la ser autolog alergologie şi imunologie clinică104.54554
12testare cutanată la anestezice locale alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale104.54554
13testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) alergologie şi imunologie clinică104.54554
14examinare cu lampa Wood dermatovenerologie104.54554
15determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, cardiologie, cardiologie pediatrică, medici cu atestat de îngrijiri paliative104.54554
16măsurarea forţei musculare cu dinamometrul neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie104.54554
17teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative104.5#VALUE!#VALUE!
18recoltare material bioptic dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, genetică medicală, obstetrică ginecologie și urologie104.54554
19Descărcare și interpretare rapoarte specifice dispozitivelor utilizate în gestionarea diabetului zaharat (dispozitive de monitorizare glicemică continuă, sisteme de infuzie subcutanată a insulinei – pompe de insulină, aplicații de monitorizare a valorilor glicemice)diabet zaharat, nutriție și boli nutriție104.54554
20Uroflowmetrieurologie104.54554
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: xxxx
punctaj 20 punctexxxx
1determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie oftalmologie204.590108
2tonometrie; pahimetrie corneeană oftalmologie204.590108
3explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie oftalmologie204.590108
4foniatrie ORL204.590108
5Audiogramă, ce include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. ORL204.590108
6examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL204.590108
7electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) cardiologie, medicină internă, cardiologie pediatrică204.590108
8tensiune arterială continuă – holter TA cardiologie, medicină internă, cardiologie pediatrică, nefrologie204.590108
9EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt cardiologie, cardiologie pediatrică204.590108
10EEG standard neurologie, neurologie pediatrică204.590108
11spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie204.590108
12osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie, medicină fizică și de reabilitare204.590108
13evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pieliineurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice204.590108
14examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex)neurologie, neurologie pediatrică204.590108
15capilaroscopie reumatologie204.590108
16tomografie în coerenţă opticăoftalmologie204.590108
17determinarea fractiunii oxidului de azot din aerul expiratpneumologie, pediatrie, alergologie și imunologie clinică204.590108
C. Proceduri diagnostice complexe:xxxx
punctaj 40 punctexxxx
1electromiograma / electroneurograma neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie404.5180216
2determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL404.5180216
3examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping neurologie, neurologie pediatrică404.5180216
4examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate neurologie, neurologie pediatrică404.5180216
5colposcopia obstetrică-ginecologie404.5180216
6monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice cardiologie, medicină internă, nefrologie404.5180216
7dermatoscopie*) dermatovenerologie404.5180216
8body pletismografia cu măsurarea difuziunii prin membrana alveolo-capilară a monoxidului de carbonpneumologie404.5180216
D. Proceduri diagnostice de complexitate superioară:xxxx
punctaj 100 punctexxxx
1endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, gastroenterologie pediatrică, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare1004.5450540
2endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după cazgastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare1004.5450540
3puncție biopsie mamară ghidată ecograficchirurgie generala, obstetrică-ginecologie, oncologie medicala cu atestat/competență în senologie imagistică, radioterapie cu atestat/competență în senologie imagistică1004.5450540
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple:xxxx
punctaj 15 punctexxxx
1extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior oftalmologie154.567.581
2incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal oftalmologie154.567.581
3tratamentul chirurgical al pingueculei oftalmologie154.567.581
4tratamentul chirurgical al pterigionului oftalmologie154.567.581
5sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; oftalmologie154.567.581
6injectare subconjunctivală, retrobulbară, de medicamente oftalmologie154.567.581
7criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală oftalmologie154.567.581
8cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului oftalmologie154.567.581
9tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL154.567.581
10extracţie corpi străini: conduct auditiv extern (inclusiv a dopului de cerumen), nas, faringe; ORL154.567.581
11aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL154.567.581
12tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL154.567.581
13oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL154.567.581
14terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale obstetrică – ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă154.567.581
15inserţia dispozitivului intrauterin obstetrică- ginecologie154.567.581
16fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate dermatovenerologie154.567.581
17crioterapia în leziuni cutanate dermatovenerologie154.567.581
18tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie, obstetrică-ginecologie, urologie154.567.581
19terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
20terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie154.567.581
21terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
22terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,154.567.581
23terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
24terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
25terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
26terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică154.567.581
27terapia chirurgicală a hidrosadenitei chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
28terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică154.567.581
29terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
30terapia chirurgicală a granulomului ombilical chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică 154.567.581
31terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică154.567.581
32tratamentul plăgilor specialităţi chirurgicale154.567.581
33terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală154.567.581
34tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză obstetrică – ginecologie, chirurgie generală154.567.581
35extracție dispozitiv intrauterinobstetrică – ginecologie154.567.581
F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe:xxxx
punctaj 25 punctexxxx
1tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) oftalmologie254.5112.5135
2tratament cu laser al polului anterior, polului posterior oftalmologie254.5112.5135
3tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL254.5112.5135
4extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL254.5112.5135
5manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col obstetrică-ginecologie254.5112.5135
6cauterizare de col uterin obstetrică-ginecologie254.5112.5135
7diatermocoagularea colului uterin obstetrică-ginecologie254.5112.5135
8electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, obstetrică-ginecologie și urologie254.5112.5135
9terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie generală254.5112.5135
10terapia chirurgicală a flegmoanelor specialități chirurgicale254.5112.5135
11terapia chirurgicală a hematomului specialități chirurgicale254.5112.5135
12dilataţia stricturii uretrale urologie, chirurgie generală254.5112.5135
13criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală oftalmologie254.5112.5135
14tratament tumori exulcerate, suprainfectatemedici cu atestat de îngrijiri paliative, chirurgie generală254.5112.5135
15îngrijire complicații stome, fistule tumoralemedici cu atestat de îngrijiri paliative, chirurgie generală254.5112.5135
16tratamentul limfedemului medici cu atestat de îngrijiri paliative254.5112.5135
17extragerea endoscopică a stentuluiurologie254.5112.5135
ureteral prin uretrocistoscopie flexibilă254.5112.5135
254.5112.5135
18montarea/schimbarea cateterului uretro-vezical/cistostomiei/nefrostomieiurologie254.5112.5135
19instilarea de soluții medicamentoase în vezica urinară prin cateterizare temporarăurologie, oncologie254.5112.5135
254.5112.5135
20Imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanatăalergologie şi imunologie clinică254.5112.5135
G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple:xxxx
punctaj 7 punctexxxx
1aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative74.531.537.8
2toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL74.531.537.8
3administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative74.531.537.8
4educație terapeutică și nutrițională a pacientului cu diabet zaharatdiabet zaharat, nutriție și boli de nutriție74.531.537.8
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie:xxxx
punctaj 11 punctexxxx
1fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe/săptămână) dermatovenerologie114.549.559.4
2fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe/săptămână) dermatovenerologie114.549.559.4
3mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative114.549.559.4
4probe de repoziţionare vestibulară ORL, neurologie, neurologie pediatrică114.549.559.4
5imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate alergologie şi imunologie clinică114.549.559.4
6administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative114.549.559.4
7infiltraţii nervoase regionale anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică-ginecologie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, medicină fizică și de reabilitare, chirurgie orală și maxilo-facială114.549.559.4
8instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient anestezie şi terapie intensivă, medici cu atestat de îngrijiri paliative114.549.559.4
I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe:xxxx
punctaj 14 punctexxxx
1puncţii şi infiltraţii intraarticulare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie144.56375.6
2instilaţia uterotubară terapeutică obstetrică- ginecologie144.56375.6
3blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică și de reabilitare144.56375.6
4evaluare funcțională instrumentală cu dispozitive mecatronice și/sau senzori inerțiali, actuatori, etcmedicină fizică și de reabilitare144.56375.6
5tratament intraarticular cu plasma îmbogățită cu trombocite (PRP)medicină fizică și de reabilitare144.56375.6
J. Tratamente ortopedice medicale:xxxx
punctaj 20 punctexxxx
1tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală204.590108
2tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală204.590108
3tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală204.590108
4tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică204.590108
5tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică204.590108
6tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică204.590108
7tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebraleortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală204.590108
K. Terapii psihiatrice **):xxxx
punctaj 30 punctexxxx
1consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială 304.5135162
2psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) ***) 304.5135162
3psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) ***) 304.5135162
4terapia cognitiv-comportamentală ***) 304.5135162
L. Terapii de genetică medicală ****):xxxx
punctaj 30 punctexxxx
1Sfat genetic 304.5135162
*) Se decontează pentru un pacient o dată la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; se decontează pentru un pacient o dată pe lună, în cazul în care au fost identificate leziuni suspecte.
**) Terapiile psihiatrice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Terapiile psihiatrice acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet.
Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna terapiile psihiatrice acordate la distanţă în fişa pacientului, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate.
***) Pot fi acordate numai de către medicii de specialitate cu specialitatea clinică psihiatrie/psihiatrie pediatrică certificaţi conform prevederilor legale în vigoare.
****) Sfatul genetic poate fi acordat și la distanță, prin orice mijloace de comunicare.
Sfatul genetic furnizat la distanță se acordă și se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet.


Servicii in scop diagnostic caz
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE – Servicii medicale în scop diagnostic – caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii
Nr. crt.Denumire serviciu medicalServicii obligatoriiTarif pe serviciu medical contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1.Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie733 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
2. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 450 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
3.Screening prenatal (S11 – S19+6 zile) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor) 639 lei
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 – S19+6 zile)
4. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 163 lei
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
5.Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 165 lei
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
6. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 164 lei
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
7.Depistarea precoce a cancerului de sân *4)Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie238 lei
Efectuare mamografie digitală*10)
Comunicare rezultat
8a.Depistarea precoce a cancerului de sân cu suspiciune identificată mamografic *5a)Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie342 lei
Efectuare mamografie digitală*10)
Senologie imagistică*10)
Comunicare rezultat
8b.Depistarea precoce a cancerului de sân cu suspiciune identificată mamografic *5b)Consult chirurgie generală / obstetrică-ginecologie702 lei
Mamografie digitală *10)
Mamografie cu tomosinteză unilateral
Senologie imagistică*10)
Comunicare rezultat
9.Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin*6)Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie198 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
9a.Depistarea precoce a cancerului de sân cu suspiciune de leziuni infraclinice ale sânului identificate mamografic și ecografic *6a)Puncție biopsie mamară ghidată ecografic, cu marcaj aplicat*10a)953 lei
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *10a)
Teste imuno-histochimice *10a)
Comunicare rezultat
9bDepistarea precoce a cancerului de sân cu suspiciune de leziuni infraclinice (microcalcificări) ale sânului identificate mamografic și / sau ecografic *6b)Puncție biopsie mamară cu vacuum ghidată mamografic (stereotactic) sau ecografic, cu marcaj aplicat*10a)3,080 lei
Examen histopatologic *10a)
Examen imunohistochimic *10a)
Comunicare rezultat
10.Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic*7)Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie244 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
11.Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu biopsieConsultații de specialitate: obstetrică-ginecologie251 lei
*8)Biopsie
Examen histopatologic
12.Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin*9) Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare ţesut ERAD (bisturiu rece) examen histopatologic (1-3 blocuri)453 lei


Servicii de acupunctură
Servicii de acupuncturăTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Consultaţia de acupunctură30
Cură de servicii de acupunctură – 10 zile280


Nr. crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări
de sănătate (LEI)
Hematologie
12.6001Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit,
numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
14.62
22.6002Numărătoare reticulocite7.58
32.6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)24.29
42.6040VSH*1)2.74
52.60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)9.84
62.60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)10.28
72.6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)10.16
82.6101Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio)15.32
92.6102APTT*16)15.51
102.6103Fibrinogenemie*1) *16)14.28
Biochimie – serică şi urinară
112.1002Proteine totale serice*1) *16)7.65
122.1003Electroforeza proteinelor serice*1)16.52
132.10063Feritină serică*1) *16)40.00
142.1011Uree serică*1) *16)6.11
152.1012Acid uric seric*1) *16)6.11
162.1014Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)6.18
172.1015Bilirubină totală*1) *16)6.37
182.1016Bilirubină directă*1) *16)6.37
192.1020Glicemie*1) *16)5.99
202.10303Colesterol seric total*1)5.99
212.10304HDL colesterol*1)8.55
222.10305LDL colesterol*1)8.02
232.10306Trigliceride serice*1)7.35
242.10402TGP*1) *16)6.11
252.10403TGO*1) *16)6.08
262.10404Creatinkinaza CK*1)12.61
272.10406Gama GT*1) *16)8.34
282.10409Fosfatază alcalină*1) *16)8.13
292.10500Sodiu seric*1) *16)10.44
302.10501Potasiu seric*1) *16)11.96
312.10503Calciu seric total*1) *16)5.60
322.10504Calciu ionic seric*1) *16)8.22
332.10505Magneziemie*1) *16)5.84
342.10506Sideremie*1) *16)7.41
352.10062Transferină serică*1)30.00
362.10507Fosfor (fosfat seric)*9)13.00
372.2600Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)9.75
382.2604Dozare proteine urinare*1) *16)7.24
392.2612Microalbuminuria (albumină urinară)*8)28.70
402.2622.1Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)45.00
412.43092Albumină serică*8) *16)14.00
422.2622Dozare glucoză urinară*1)7.24
432.2623Creatinină urinară*8)10.78
442.1020.1TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)35.00
452.1026HBA1c *10) *16)38.00
462.10412Alfa Amilaza serică15.00
472.10413Lipaza serică15.00
482.10400Lactatdehidrogenaza (LDH)10.00
492.1065Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)23.56
502.1071Vitamina B 12 *1)38.00
512.1074Acid folic *1)48.00
Imunologie şi imunochimie
522.2500TSH*1) *16)21.39
532.2502FT4*1) *16)21.74
542.2507Parathormonul seric (PTH)47.50
552.2509Hormonul foliculinostimulant FSH30.04
562.2510Hormonul luteinizant (LH)30.04
572.2514Cortizol35.14
582.2521Testosteron39.27
592.2522Estradiol31.07
602.2523Progesteron33.02
612.2525Prolactină31.92
622.327091Anti-HAV IgM*2)44.21
632.327092Ag HBs*1) *16)35.22
642.327093Anticorpi Anti HCV*1) *16)64.90
652.32710Testare HIV la gravidă*1) *16)41.98
662.40000ASLO*1)12.98
672.40010VDRL*1) sau RPR*1) *16)6.68
682.40013Confirmare TPHA*4)14.7
692.40203Antigen Helicobacter Pylori*1)43.48
702.430011Complement seric C314.14
712.430012Complement seric C414.14
722.43010IgG seric19.27
732.43011IgA seric19.27
742.43012IgM seric19.7
752.43014IgE seric18.02
762.40053Proteina C reactivă*1) *16)11.6
772.43040Factor reumatoid*1)10.15
782.43044ATPO42.39
792.43135PSA*1)24.07
802.43136free PSA*6)31.83
Microbiologie
Exudat faringian
812.3025Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare16.62
822.50102Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultură și identificare până la nivel de specie19.95
Examen urină
832.3100Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15.96
Examene materii fecale
842.3062Coprocultură*1) – cultură şi identificare bacteriană19.95
852.5100Examen coproparazitologic*1)13.54
862.2701Depistare hemoragii oculte*1)31.53
Examene din secreţii genitale
872.3074Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)19.95
882.30701Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană20
892.30741Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană20
902.30643Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare20.61
912.30643.1Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare20.61
922.50114Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)19.95
Examene din secreţii uretrale
932.3080Examene din secreţii uretrale*1) – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61
Examene din secreţii otice
942.3050Examen din secreţii otice *12) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61
Examene din secreţii nazale
952.3022Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)18.62
Examene din secreţii conjunctivale
962.3040Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană20.61
Examene din colecţie purulentă
9725,032Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61
982,501,202Examen fungic din colecţie purulentă *15) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică20.61
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi
antifungice
992,313Antibiogramă*5)15.42
1002,502Antifungigramă*5)19.61
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
101290,211Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7)145
102290,212Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7)280
103290,101Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1- 3 blocuri)*7)190
104290,102Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4
– 6 blocuri)*7)
320
10529,030Teste imunohistochimice*)240/set
10629,022Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)134.8
10729,160Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16)48.7
10829,025Citodiagnostic lichid de puncţie89
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu
supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.
*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii
specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.
*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.
*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.
*14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.
*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.
*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri. NOTA 4: Investigaţiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.
NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.
Item added to cart.
0 items - 0,00 lei