Informații asigurați

Informații asigurați

Extras din Legea nr. 95 / 2006

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. 
Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:

 1. pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate; 
 2. lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a); 
 3. criteriile și standardele calității pachetului de servicii; 
 4. alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului; 
 5. tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop; 
 6. internarea și externarea bolnavilor; 
 7. măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare; 
 8. condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional; 
 9. prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale; 
 10. modul de informare a asiguraților; 
 11. coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și pana la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006. 

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru; 
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate; 
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia; 
  d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii; 
 4. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru; 
 5. să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
 6. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
 7. să beneficieze de servicii medicale de urgență; 
 8. să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică; 
 9. să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare; 
 10. să beneficieze de dispozitive medicale; 
 11. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 
 12. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul; 
 13. să aiba dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale; 
 14. să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților 

pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie; 
 2. să anunțe medicul de familie ori de cteâ ori apar modificări în starea lor de sănătate; 
 3. să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru; 
 4. să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați; 
 5. să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului; 
 6. să aibă o conduita civilizată față de personalul medico-sanitar; 
 7. să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru; 
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevazute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

Din Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003:

CAP. 4
Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

ART. 21

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

ART. 22

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

ART. 23

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

ART. 24

Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25

(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Item added to cart.
0 items - 0,00 lei